Dataskydd

JURIDISK INFORMATION OCH ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV Guestro

 

Webbplatsen "https://www.Guestro.se" ges ut av:

 

DHospitality AB

Telefon: +46 8 – 501 645 20

E-post: [email protected]

 

 

Obs: Om du inte samtycker till samtliga användarvillkor nedan, rekommenderar vi starkt att du avstår från att använda webbplatsen www.Guestro.se.

 

 

Syftet med den här juridiska informationen och de allmänna villkoren är att fastställa villkoren och formerna för tillhandahållandet av en webbplats för marknadsföring av restauranger och caféer. De här allmänna villkoren kompletteras eller modifieras vid behov av specifika användarvillkor för vissa funktioner.

 

Tjänsten är reserverad för fysiska personer som kan underteckna avtal enligt svensk rätt, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. Varje person som besöker webbplatsen med adress http://www.Guestro.se eller applikationer som tillhör Guest eller använder webbplatsen eller dess applikationer och tillhörande tjänster betraktas som användare av webbplatsen eller applikationerna.

 

 

GODKÄNNANDE AV ALLMÄNNA VILLKOR

En kostnadsfri onlinebaserad söktjänst för restaurang- och cafébesök erbjuds av Guest till alla användare, under förutsättning att användaren ovillkorligt accepterar de här allmänna villkoren.

 

Användaren förklarar och medger att han/hon läst igenom de här allmänna villkoren. Dessutom medför en uppkoppling till någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen med adressen ”http://www.Guestro.se” att användaren villkorslöst godkänner de här allmänna villkoren.

 

Guestro förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra de allmänna villkoren. Det är därför användarens skyldighet att regelbundet ta del av den senaste versionen av de allmänna villkoren som finns. Användaren anses ha godkänt den senaste versionen vid varje ny uppkoppling till webbplatsen Guestro.

 

Om användaren underlåter att följa de här allmänna villkoren, förbehåller sig Guestro rätten att utan föregående meddelande avbryta tjänsten och/eller neka användaren åtkomst till tjänsten.

 

 

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Sök efter restauranger och caféer online och i realtid. På webbapplikationen och webbplatsen, Guestro kan användaren söka efter och visualisera restauranger och caféer. Utnyttja specialerbjudanden från restauranger och caféer när detta presenteras på Guestro.

 

På webbplatsen Guestro kan användaren, förutsatt att han/hon använder tjänsten för att hitta information som finns på webbplatsen Guestro, utnyttja erbjudanden från de restauranger och caféer som är registrerade på webbplatsen. Det är inte alla restauranger och caféer som har specialerbjudanden. Giltighetstiden för dessa kampanjer finns angivna på webbplatsen Guestro. Guestro tillhandahåller en plattform där Användaren kan köpa matprodukter och eventuella leveranstjänster från den Partner Användaren väljer. 

 

Observera

Guestro har inget ansvar för och garanterar inte alls eller på något sätt de produkter, tjänster och/eller affärsmetoder som erbjuds av tredje part på webbplatsen Guestro. Som en följd härav, garanterar inte Guestro att användaren blir nöjd med produkter, tjänster och/eller affärsmetoder som erhållits efter ett besök på webbplatsen Guestro.

 

 

KOSTNADSFRI TJÄNST FÖR ANVÄNDARE

De tjänster som erbjuds och beskrivs i de här allmänna villkoren är kostnadsfria. Avgifter kan eventuellt komma att tas ut, exempelvis efter utökning av befintliga tjänster, nätverket, tekniken och/eller rättsliga krav. Användaren kommer då att i vederbörlig ordning informeras genom ändringar av de här allmänna villkoren eller genom införandet av särskilda villkor för betaltjänster på webbplatsen Guestro.

 

Observera

Användning av webbplatsen Guestro i enlighet med de här allmänna villkoren är kostnadsfri för användaren.

 

Cookies

Webbplatsen Guestro och/eller dess partners kan lagra information på användarens dator eller enhet. Denna information har formen av en kaka (cookie) eller liknande fil. ”Cookies” är data som inte innehåller någon personlig information och som skickas via en server till datorns hårddisk eller användarens mobila enhet. Cookies används för att snabbare identifiera en användare när han/hon loggar in och för att göra det enklare att delta i vissa evenemang, kampanjer och aktiviteter på webbplatsen Guestro. Guestro kan inte garantera att webbplatsen Guestro fungerar optimalt om användaren inte tillåter cookies. Användaren godkänner och accepterar att Guestro förbehåller sig rätten att lagra cookies på hans/hennes dator eller enhet för att registrera all information som rör navigering på webbplatsen Guestro.

 

 

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Med hänsyn till internets speciella karaktär, ger Guestro ingen garanti för tjänstens kontinuitet, utan är endast skyldigt att använda alla rimliga medel för att få tjänsten att fungera.

 

Guestro ansvar kan inte åberopas i händelse av skador i samband med tillfälligt avbrott i uppkopplingen och åtkomsten till någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen Guestro.

 

Ändring av webbplatsen

Med tanke på webbplatsen Guestros interaktiva karaktär kan all information som finns på webbplatsen när som helst ändras, utan att Guestro kan ställas till ansvar.

 

Användning av webbplatsen

Guestro tar inget ansvar för eventuell skada eller förlust när det gäller användning eller omöjlighet att använda webbplatsen Guestro eller dess innehåll, såvida inget annat föreskrivs i lagen.

 

Guestro garanterar inte att den information som presenteras är detaljerad, komplett, bestyrkt eller riktig. Dokument, information, faktablad och allt material i allmänhet på webbplatsen Guestrotillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon som helst uttryckt eller underförstådd garanti. Användaren godkänner uttryckligen att bilderna på webbplatsen Guestro inte är kontraktuellt bindande.

 

Användarens garantier

Användaren intygar att han/hon till fullo känner till internets möjligheter och begränsningar. Han/hon medger i synnerhet att det är omöjligt att garantera att de data som överförts via internet kommer att vara fullständigt säkra.

 

Användaren förbinder sig att hålla Guestro skadeslöst, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, i nivå med de kostnader som Guestro måste ta på sig som ett resultat av en reklamation eller tvist, rättslig eller utomrättslig, i samband med användarens utnyttjande av tjänster angivna i de allmänna villkoren och fritar Guestro från alla påföljder i detta sammanhang vid rättsligt förfarande.Under alla omständigheter godkänner och accepterar användaren uttryckligen att använda webbplatsen Guestro helt på egen risk och eget ansvar.

 

Hyperlänkar

På webbplatsen Guestro finns länkar till tredje parts webbplatser på internet. De webbplatser som länkarna hänvisar till kontrolleras inte av Guestro och Guestro ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Guestro tillhandahåller dessa länkar för bekvämlighet och en länk innebär inte att Guestro stöder eller rekommenderar webbplatsen i fråga eller att Guestro har någon anknytning till länken. Länkade webbplatser innehas och används av återförsäljare eller oberoende tjänsteleverantörer och därför kan inte Guestro garantera dig att du blir nöjd med deras produkter, tjänster eller affärsmetoder. Det åligger dig att vidta alla lämpliga eller nödvändiga kontroller innan du inleder en transaktion av något slag med någon av dessa tredje parter.

 

ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Att utan förbehåll godkänna dessa allmänna villkor

Genom att skapa ett konto godkänner användaren uttryckligen och utan förbehåll bestämmelserna i dessa allmänna villkor och eventuella särskilda villkor som kan finnas på webbplatsen Guestro.


Att uppge korrekt, uppriktig och sanningsenlig information

 

Användaren förbinder sig att lämna korrekt och sann information om titel, efternamn, förnamn (ett eller flera), e-postadress och telefonnummer. Detta är uppgifter som behövs för identifiering i syfte att skapa ett konto.


Att kontrollera villkoren för kampanjer och specialerbjudanden

 

Användaren förbinder sig att kontrollera villkoren för en kampanj på webbplatsen Guestro och kan under inga förhållanden kräva restaurangen på ett specialerbjudande från Guestro utöver de villkor för giltighet som tydligt anges på webbplatsen Guestro.

 

Att följa nationell och internationell rätt gällande immateriella rättigheter

 

Användaren förbinder sig att inte lämna ut, kopiera, sälja, publicera, eller på annat sätt tillgängliggöra i någon som helst form någon av den information som erhållits från Guestro eller som finns på webbplatsen Guestro, till någon annan fysisk eller juridisk person, från något land. Rent allmänt förbinder sig användaren att följa nedanstående bestämmelser som gäller immateriell äganderätt.

 

IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

Äganderätt

 

Alla immateriella rättigheter, ekonomiska såväl som ideella, avseende innehåll och informationsuppgifter på webbplatsen Guestro tillhör Guestro, med reservation för immateriella rättigheter som kan tillhöra tredje part och för vilka Guestro har erhållit nödvändiga rättigheter eller tillstånd

 

De rättigheter som tilldelats användaren när det gäller användning av webbplatsen Guestro och de tjänster som tillhandahålls av Guestro innebär inte någon överlåtelse eller behörighet att utnyttja eller använda någon av uppgifterna på webbplatsen Guestro.

 

Förbud mot användning utan behörighet

Om inte skriftligt tillstånd erhålls i förväg från Guestro och/eller någon av dess partners, får användaren inte ägna sig åt återgivning, framställning, återpublicering, återdistribution, anpassning, översättning och/eller partiell eller fullständig omvandling eller överföring till ett annat medium av något innehåll på webbplatsen Guestro.

 

 

 

 

Påföljder

Användaren tillstår och är medveten om att underlåtenhet att följa detta förbud utgör en straffbar överträdelse både civilrättsligt och straffrättsligt.

 

 

PÅFÖLJD FÖR AVTALSBROTT

Avbrott eller definitivt avslut av tjänst eller tjänster

 

Vid avtalsbrott eller underlåtenhet från användarens sida att följa skyldigheter och bestämmelser i de här allmänna villkoren, kan Guestro komma att ändra, avbryta, begränsa eller upphäva åtkomst till tjänsten, utan att användaren kan kräva något som helst skadestånd.

 

Skadestånd

Guestro har rätt att kräva skadestånd som kompensation för uppkommen skada.

 

DIVERSE BESTÄMMELSER

Tillämplig lag

 

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, ska relationer som inleds mellan Guestro och användaren, som bl.a. regleras av dessa allmänna villkor, regleras av svensk lag. Vid redigering eller översättning av de aktuella allmänna villkoren till andra språk, är det den svenska versionen som ska gälla framför andra språkversioner.

 

Behörighet

I den usträckning som tillåts av tillämplig lag, ska varje tvist och/eller svårighet att tolka eller genomföra de här allmänna villkoren anhängigöras vid de behöriga domstolarna i staden Västerås.

 

Partiell ogiltigförklaring – Uppdelning – Rubriker

I händelse att någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara ogiltig, olaglig, omöjlig att verkställa eller på något sätt omöjlig att tillämpa, ska giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av återstående bestämmelser i dessa villkor inte på något sätt inverka på eller ändra övriga villkor, utan de allmänna villkoren förblir gällande och behåller sin fulla effekt.

 

Guestro kan i förekommande fall utarbeta en ny klausul vars syfte är att återställa parternas gemensamma vilja som den uttrycks i den ursprungliga klausulen, detta i enlighet med gällande lagstiftning avseende de här villkoren.

 

Rubrikerna på avsnitten i dessa allmänna villkor är endast vägledande och bör inte betraktas som en väsentlig del av de allmänna villkoren.

 

 Inget uppgivande av rättigheter

Om inget annat anges i de här allmänna villkoren kan varken tolerans eller passivitet eller avstående, underlåtenhet eller försening från Guestros sida att utnyttja någon av de rättigheter som företaget har enligt dessa villkor någonsin reducera företagets rättigheter eller tolkas som ett uppgivande av rätten att senare åberopa dessa rättigheter. Tvärtom förblir dessa rättigheter giltiga och i kraft.

 

Meddelande om och nedtagande av olagligt innehåll

Guestro informerar alla användare av webbplatsen Guestro om att de kan reklamera eller invända mot otillåtna delar eller innehåll som läggs ut på webbplatsen Guestro.


Om användaren anser att uppgifter eller innehåll som lagts ut på webbplatsen Guestro är olagliga och/eller innebär brott mot användarens upphovsrätt, bör användaren omedelbart skicka ett meddelande till Guestro ([email protected]) med mottagningsbevis som innehåller handlingar som styrker ägande av rättigheter i förekommande fall. När detta förfarande följts och efter verifikation av meddelandets riktighet kommer Guestro att snarast möjligt göra alla rimliga ansträngningar för att dra tillbaka det olagliga innehållet. Härmed preciseras att Guestro inte kan ställas till ansvar för sådant innehåll på webbplatsen Guestro som kan redigeras av tredje part (t.ex. restaurang- och caféprofiler, forum, omdömen etc.).